top of page

  מדיניות האתר ושיטות תשלום  

אתר משק בילנסקי בוטיק משפחתי - תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר משק בילנסקי בוטיק משפחתי הפועל בכתובת Bilansky-bfarm.com (להלן: "האתר") המופעל על ידי משק בילנסקי בוטיק משפחתי (להלן: "משק בילנסקי בוטיק משפחתי") .השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה.

השירותים באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר מן האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של משק בילנסקי בוטיק משפחתי לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנה, חלה עליך בלבד:

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, צילום, העתקה, שכפול או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים.

 • משק בילנסקי בוטיק משפחתי רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי משק בילנסקי בוטיק משפחתי בעניין זה.

תכנים שהגולשים מוסרים

בעת שימוש באתר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.

 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.

 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.

 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

 • כל תוכן העלול להטעות צרכן.

 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור למשק בילנסקי בוטיק משפחתי ו/או למוצריה.

 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
  משק בילנסקי בוטיק משפחתי רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הפרת את תנאי השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במשק בילנסקי בוטיק משפחתי או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות משק בילנסקי בוטיק משפחתי לפי כל דין.

Payment Methods

האתר מספק מידע, מתכונים ותכנים הקשורים למוצרי משק בילנסקי בוטיק משפחתי השונים. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד: "המסמכים המחייבים"). גלישתך באתר מהווה הסכמה לכל התנאים הללו. במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, הינך רשאי לעשות באתר שימוש בהתאם לתנאי שימוש אלה.

לאחר שמסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, משק בילנסקי בוטיק משפחתי תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים מהאתר ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת וכן דברי הכל כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למשק בילנסקי בוטיק משפחתי על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח משק בילנסקי בוטיק משפחתי ו/או מי מטעמה. (כל אלה ייקראו להלן: "השירותים").

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר מן האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של משק בילנסקי בוטיק משפחתי לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנה, חלה עליך בלבד:

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, צילום, העתקה, שכפול או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים.

 • משק בילנסקי בוטיק משפחתי רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי משק בילנסקי בוטיק משפחתי בעניין זה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של משק בילנסקי בוטיק משפחתי בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממשק בילנסקי בוטיק משפחתי.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של משק בילנסקי בוטיק משפחתי הינם קניינה של משק בילנסקי בוטיק משפחתי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת משק בילנסקי בוטיק משפחתי בכתב ומראש.

משק בילנסקי בוטיק משפחתי אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר באמצעות האתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. משק בילנסקי בוטיק משפחתי לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את משק בילנסקי בוטיק משפחתי בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משק בילנסקי בוטיק משפחתי בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.

משק בילנסקי בוטיק משפחתי אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי משק בילנסקי בוטיק משפחתי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל משק בילנסקי בוטיק משפחתי או אצל מי מספקיה.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את משק בילנסקי בוטיק משפחתי, או מי מטעמה, במקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד משק בילנסקי בוטיק משפחתי על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו.

שינויים באתר והפסקת השירות

משק בילנסקי בוטיק משפחתי רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי משק בילנסקי בוטיק משפחתי בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. התנאים המעודכנים יחייבו את משתמשי האתר החל ממועד פרסומם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית משק בילנסקי בוטיק משפחתי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. משק בילנסקי בוטיק משפחתי תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים משק בילנסקי בוטיק משפחתי תהיה רשאית למחוק את המידע שנאסף באתר בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל מסמך זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

שיטות תשלום

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Bit

- Offline Payments

bottom of page