top of page

  מדיניות משלוחים  

מדיניות משלוחים וזמני אספקת מוצרים

1.    ביצוע רכישה באמצעות האתר

1.1.   המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך שני ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

1.2.   התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

1.3.   המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו.

1.4.   לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק משק בילנסקי בוטיק משפחתי את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעה באם בדוא”ל או בשיחה טלפונית, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שמשק בילנסקי בוטיק משפחתי תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

1.5.   מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי

1.6.  המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי משק בילנסקי בוטיק משפחתי בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

1.7.   רישומי המחשב הפנימיים של משק בילנסקי בוטיק משפחתי ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

1.8   משלוחים יעשו רק להזמנות מעל 150 ש"ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות מתחת לסכום 150 ש"ח שהתווסף אליהם משלוח.

 

2.    אספקת המוצרים

2.1.   משק בילנסקי בוטיק משפחתי תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

2.2.  שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת שליחויות או דואר ישראל לנקודת איסוף או לכתובת הלקוח בהתאם לסוג המוצר ולשיקול משק            בילנסקי בוטיק משפחתי. 

2.3.  משק בילנסקי בוטיק משפחתי תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. תעריפי המשלוחים ירשמו בצורה ברורה בתהליך הרכישה, התעריף יקבע לפי מיקוד המשלוח. במידה ולא תהיה התאמה בין המיקוד שצויין לכתובת למשלוח, תהיה רשאית משק בילנסקי בוטיק משפחתי לבטל עסקה זו. 

2.4.  משק בילנסקי בוטיק משפחתי מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש או לנקודת איסוף רלוונטית.

2.5.  התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח

2.6.   מועד אספקת המוצרים יהיה עד 7 ימי עסקים למעט מוצרים שדורשים התאמה/הכנה מיוחדת. הלקוח יקבל הודעה עד 2 ימי עסקים על כל מוצר שיחרוג מ- 7 ימי עסקים. מועד אספקות המוצרים באתר מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות (לא כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

2.7.  משק בילנסקי בוטיק משפחתי לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. משק בילנסקי בוטיק משפחתי לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים משק בילנסקי בוטיק משפחתי מראש, משק בילנסקי בוטיק משפחתי תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.

bottom of page